Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018

Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego

Śródroczna rada klasyfikacyjna

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I - szym semestrze

Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - tych

Roczna rada klasyfikacyjna

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018