Regulamin III Szkolnego Konkursu Fotograficznego z okazji Światowego Dnia Turystyki p.t.

„Wspomnienia z wakacji”

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni. Koordynatorem konkursu jest mgr Karolina Bieszk-Sałańska

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas I-IV ZSHG w Gdyni.

3. Cele konkursu:

  • poszerzanie wiedzy z zakresu turystyki
  • uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody
  • popularyzowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu
  • rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych
  • doskonalenie umiejętności fotograficznych
  • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.

4. Przedmiotem fotografii powinny być miejsca odwiedzane przez uczniów ZSHG w wakacje. Będą one zakwalifikowane do jednej z czterech kategorii: Świat, Polska, Ludzie oraz dodatkowo Hiszpania, Włochy i Francja.

5. Każdy z autorów może dostarczyć do 3 fotografii na adres mailowy: konkursfoto.zshg@gmail.com. W wiadomości zawierającej zdjęcia powinny również znaleźć się następujące dane uczestnika: imię i nazwisko autora, klasa oraz miejsce wykonania zdjęcia.

6. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści popularyzujących palenie tytoniu, zażywanie narkotyków lub innych używek, spożywanie alkoholu. Postacie na zdjęciach powinny mieć stosowne do zaprezentowania na forum szkolnym stroje.

7. Istnieje możliwość przedstawienia zdjęcia wykonanego wcześniej (np. w ubiegłym roku) pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki zawarte w punktach 4,5 i 6.

8. Prace należy dostarczać do20 września 2019 roku na wskazany powyżej adres e-mail.

9.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 września 2019 r.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Wysłanie prac na podany powyżej adres mailowy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Jednocześnie nadesłanie prac oznacza zgodę autora na ich publikację na terenie ZSHG oraz na stronie internetowej szkoły.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Życzymy powodzenia!

WYSZUKAJ NA STRONIE