informujemy, iż do dnia 15 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego uzdolnionym uczniom w ramach w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

W trwającym naborze szkoły mogą wnioskować o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego:

1.finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego – w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

2)w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

3)w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

4)w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:

a)w przypadku Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu – co najmniej 5,4,

b)w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,2.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.finansowanych z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja", skierowanych do uczniów, którzy spełniają łącznie warunki:

1)w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będą pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego;

2)w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będą uczniami VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

3)w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskali Średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

a)w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,

b)w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

c)w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,

informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;

4)uzyskali minimum 10 punktów obliczonych w generatorze wniosków na etapie wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez szkołę we wskazanym wyżej terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie właściwych kryteriów.

Z Regulaminem przyznawania stypendiów można zapoznać się na stronie internetowej: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2555/

Generatory wniosków stypendialnych dostępne są na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

https://des.pomorskie.eu/stypendia