Kalendarium


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

2 maja

4 maja

7 maja

8 maja

1 czerwca

19 czerwca

2 maja

4 maja

7 maja

8 maja

1 czerwca

19 czerwca


30.04.2018 r dzień do odpracowania.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Lp.

Data

Rodzaj uroczystości

Odpowiedzialni nauczyciele

1

4.09.2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Anna Socha

Marek Borys

2

6.09.2017

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Wychowawcy klas pierwszych

3

21.09.2017

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

4

29.09.2017

Rajd klas I-szych

Monika Chruściel - Krajewska

Rafał Rutkowski

Katarzyna Thiel - Winkler

5

13.10.2017

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Karolina Kadaj

Agnieszka Lochyńska

Joanna Ryba

6

6.10.2017

Ślubowanie klas I-szych

Anna Socha

Wychowawcy klas I-szych

7

10.11.2017

Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

Wojciech Bela

Katarzyna Kostanek

8

16.11.2017

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

9

19.12.2017

Zakończenie I semestru - wystawienie ocen śródrocznych

Nauczyciele ZSHG

10

21.12.2017

Śródroczna rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

11

22.12.2017

Uroczysty apel

Spotkanie wigilijne

Paweł Borkowski

Piotr Duda

Wychowawcy klas

12

23.12.2017 - 1.01.2018

Zimowa przerwa świąteczna


13


Etap Okręgowy V Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Katarzyna Thiel - Winkler

Karolina Bieszk - Sałańska

1411.01.2018
10.01.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( 3 Tha, 3 Thb - T.11)

• etap pisemny

• etap praktyczny

Anna Hopcia

15


Etap Okręgowy X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Ewa Cielemęcka

Katarzyna Thiel - Winkler

16

18.01.2018

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I-szym semestrze

Zebrania z rodzicami

Nauczyciele ZSHG

Wychowawcy klas

17

24.01.2018

Spotkanie z najlepszymi uczniami

Apel podsumowujący pracę szkoły w I-szym semestrze

Anna Hopcia

Katarzyna Thiel - Winkler

Beata Herman

Anna Socha

18

26.01.2018
Studniówka klas IV - tych Wychowawcy klas IV-tych

19

29.01.2018 - 11.02.2018

Ferie zimowe


20

15.03.2018

Zebrania z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych (do 28.03)

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

21

21.03.2018

Dzień Szkoły

Nauczyciele ZSHG

22

29.03.2018 - 3.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna


23

20.04.2018

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych (do godziny 12.00)

Nauczyciele ZSHG

24

23.04.2018

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

Nauczyciele ZSHG

25

26.04.2018

Apel z okazji Rocznicy Konstytucji 3-go maja

Wojciech Bela

Katarzyna Kostanek

26

27.04.2018

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Nauczyciele ZSHG

274 - 23.05.2018
7 - 25.05.2018

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

• część pisemna

• część ustna

Katarzyna Thiel - Winkler

28

17.05.2018

Zebrania z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

29
19.06.2018
26.06.2018
19.06.2018
22.06 - 4.07.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( 4 Tha, 4 Thb, 4 Tga, 4 Tgb - T.12, T.15)

• etap pisemny

• etap praktyczny

(3 Tg, 3 ZSZ -T.6)

• etap pisemny

• etap praktyczny

Anna Hopcia

30

14.06.2018

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczyciele ZSHG

31

15.06.2018

Rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

32

22.06.2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Anna Spryszyńska

Marek Borys

33

29.06.2018

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciele ZSHG

34

23.06 - 31.08.2018

Ferie letnie


35

08.2018

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019

Nauczyciele ZSHG