Kalendarium


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

2 maja

4 maja

5 maja

8 maja

16 czerwca

20 czerwca

2 maja

4 maja

5 maja

8 maja

16 czerwca


31.10.2016 r dzień do odpracowywany w sobotę 15.10.2016 r.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Lp.

Data

Rodzaj uroczystości

Odpowiedzialni nauczyciele

1

1. IX. 2016

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Anna Spryszyńska

Marek Borys

2

14. IX. 2016

Rada pedagogiczna dot. nadzoru pedagogicznego

Nauczyciele ZSHG

3

21. IX. 2016

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

4

29. IX. 2016

Rajd klas I-szych

Monika Chruściel - Krajewska

Rafał Rutkowski

Agnieszka Jowsa

5

14. X. 2016

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Karolina Kadaj

Agnieszka Lochyńska

Anna Spryszyńska

6

14. X. 2016

Ślubowanie klas I-szych

Anna Spryszyńska

Wychowawcy klas I-szych

7

10.XI. 2016

Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

Wojciech Bela

Katarzyna Kostanek

Agnieszka Gancarz

8

16. XI. 2016

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

9

19. XII. 2016

Zakończenie I semestru - wystawienie ocen śródrocznych

Nauczyciele ZSHG

10

21. XII. 2016

Śródroczna rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

11

22. XII. 2016

Uroczysty apel

Spotkanie wigilijne

Paweł Borkowski

Roman Naleziński

Seweryn Sobczak

Wychowawcy klas

12

23-31. XII. 2016

Zimowa przerwa świąteczna

13

Etap Okręgowy IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Monika Chruściel - Krajewska

Barbara Czepeczek

Karolina Bieszk - Sałańska

14

12. I. 2017

09.I. 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( 3 Tha, 3 Thb - T.11)

• etap pisemny

• etap praktyczny

Anna Hopcia

15

10. I. 2017

Etap Okręgowy IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Ewa Cielemęcka

Barbara Czepeczek

16

16-29. I. 2017

Ferie zimowe

17

01. II. 2017

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I-szym semestrze

Konsultacje z nauczycielami

Nauczyciele ZSHG

Wychowawcy klas

18

02. II. 2017

Spotkanie z najlepszymi uczniami

Apel podsumowujący pracę szkoły w I-szym semestrze

Anna Hopcia

Agnieszka Jowsa

Beata Herman

Anna Spryszyńska

19

03. II. 2017

Studniówka klas IV - tych

Wychowawcy klas IV-tych

20

15. III. 2017

Zebrania z rodzicami klas IV-tych

Konsultacje z nauczycielami

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

21

31. III. 2017

Dzień Szkoły

Nauczyciele ZSHG

22

13-18. IV. 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

23

21. IV. 2017

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych (do godziny 12.00)

Nauczyciele ZSHG

24

24. IV. 2017

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

Nauczyciele ZSHG

25

27. IV. 2017

Apel z okazji Rocznicy Konstytucji 3-go maja

Wojciech Bela

Katarzyna Kostanek

Agnieszka Gancarz

26

28. IV. 2017

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Nauczyciele ZSHG

27

04-24. V. 2017

04-26.V. 2017

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

• część pisemna

• część ustna

Agnieszka Jowsa

28

17. V. 2017

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

Nauczyciele ZSHG

29

20. VI. 2017

26.VI. 2017

20. VI. 2017

22.VI - 08.VII. 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( 4 Tha, 4 Thb, 4 Tga, 4 Tgb - T.12, T.15)

• etap pisemny

• etap praktyczny

(3 Tg, 3 ZSZ -T.6)

• etap pisemny

• etap praktyczny

Anna Hopcia

30

13. VI. 2017

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczyciele ZSHG

31

14. VI. 2017

Rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

32

23. VI. 2017

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Anna Spryszyńska

Marek Borys

33

27. VI. 2017

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Nauczyciele ZSHG

34

24. VI- 31. VIII 2017

Ferie letnie

35

01. IX. 2017

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

Nauczyciele ZSHG