LIST MEN

PORADNIK RODO


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO – GASTRONOMICZNYCH W GDYNI


1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych ( ADO) jest Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni ( dalej ZSHG)

Dane kontaktowe administratora :sekretariat@zshg.pl

telefon.(58) 620 12 89

adres ul. Morska 77, 81-222 Gdynia

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZSHGW GDYNI

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ( IOD) jest pani Agnieszka Słowińska

Dane kontaktowe Inspektora : kadry.zshg@wp.pl

telefon.(58) 620 12 89

adres ul. Morska 77, 81-222 Gdynia

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 • ZSHG w Gdyni przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców /opiekunów prawnych i nauczycieli. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której dane dotyczą.
 • ZSHG w Gdyni jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą
 • Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań ZSHG.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane, aż zgoda nie zostanie odwołana.
 • W przypadku przetwarzania danych, których podstawą jest wykonywanie umowy, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Należy także uwzględnić okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

5. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

 • W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje się za naruszające prawa.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem, posiadane dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych min.

 • pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 • organom samorządowym i publicznym, w szczególności takim jak: Urząd Miasta Gdyni, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 • Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Takie dane mogą być przekazywane do Państw Trzecich w przypadku udziału ucznia lub nauczyciela w jakimś międzynarodowym konkursie, wymianie lub innym projekcie edukacyjnym.