Ułatwienia dostępu

  Projekty unijne

   

  ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W GDYNI - UCZ SIĘ, DOŚWIADCZAJ, PRACUJ

  UNIA

  Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj", współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół zawodowych.

  Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół objętych projektem, poprzez wsparcie edukacyjne, zawodowe i doradcze.

  W ramach projektu organizowane są:

  - staże i praktyki zawodowe u pracodawców branżowych (150 godzin), za które młodzież otrzymuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu,

  - bezpłatne szkolenia i certyfikowane kursy branżowe (m. in. kurs barmański, baristyczny, sommelierski, rezydenta wycieczek, animatora czasu wolnego, sushi mastera) - dla uczniów, którzy odbyli staż,

  - doradztwo edukacyjno - zawodowe,

  - wyjazdy studyjne dl pracodawców.

  W ZSHG za projekt odpowiedzialny jest Szkolny Opiekun Praktyk - Pani Katarzyna Thiel-Winkler.

  Koordynatorem projektu z ramienia Urzędu Miasta jest Pani Ewa Duda.

  Informator

  Regulamin

  Załączniki dostępne u Szkolnego Opiekuna projektu.

  UWAGA: Uczniowie podczas odbywania stażu są wyrejestrowani przez UM z ZUS. Po zakończonym stażu Rodzic musi dziecko ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

   

  „ACTING TOWARDS THE FUTURE!”

  „Działamy dla przyszłości!”

  „Acting towards the future!”

  Pracownicy szkoły i uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznego w Gdyni biorą udział w międzynarodowej mobilności w ramach Erasmus + KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej.

  Nr projektu : 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098527

  Czas trwania projektu: 1.03.2022-31.03.2024

  Cele projektu:

  1. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły: językowych, wykorzystania metody CLIL, ekologiczno-zdrowotnych, wspierających rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych oraz zarządzania szkołą.
  2. Promowanie uczenia się przez całe życie, przeniesienie dobrych praktyk na grunt naszej szkoły, wdrożenie rozwiązań i zdobytej wiedzy podczas mobilności zagranicznych.
  3. Zwiększenie świadomości społeczności szkolnej w zakresie wiedzy o stanie powietrza w najbliższej okolicy poprzez poznanie metodologii badań przyrodniczych i wymianę doświadczeń z uczniami z Rumunii i Hiszpanii.
  4. Rozwój świadomości ekologicznej.
  5. Podniesienie kompetencji językowych uczniów i promowanie wielojęzyczności.
  6. Rozwój kompetencji społecznych uczestników.
  7. Poprawa umiejętności cyfrowych poprzez wykorzystanie narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i technologicznych.

  Działania:

  1. Kursy i szkolenia (6 uczestników).
  2. Job shadowing (6 uczestników).
  3. Mobilność grupowa uczniów (18 uczestników). „Fight with the dragon”.

  Uczestnicy projektu:

  - 15 pracowników szkoły

  - 15 uczniów.

  Organizacje partnerskie:

  Agrupamento de Escolas de Ourem/Portugalia

  Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, SA/Hiszpania

  APLICAPROPOSTA LDA/Portugalia

  Atlas Language School in Dublin/Irlandia

  EUROPASS SRL/Włochy

  EPICALTER HOLDINGS LTD/Cypr

  MALACA INSTITUTO-CLUB HISPÁNICO,S.L.U./Hiszpania

  Zapraszamy na naszego Facebooka: https://www.facebook.com/groups/884177062809147

  Zapraszamy na eTwinning: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning...

  Koordynatorzy:

  Aniela Korybalska

  Aneta Chołdrych

   

  POWER OTWIERAMY UMYSŁ, ŻEBY OTWORZYĆ ŚWIAT

  Zapraszamy na naszego Facebooka ???? https://www.facebook.com/groups/1385982948444403/?ref=share

   

  Projekt POWER

  Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  „Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat”.

  Nauczyciele Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych w Gdyni biorą udział w międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej. Kursy są finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Czas trwania projektu: 1.10.2020 - 30.09.2022

  CELE PROJEKTU:

  1.Podnoszenie jakości pracy szkoły, kwalifikacji zawodowych nauczycieli, jakości nauczania poprzez szkolenia i job shadowing oraz realizację projektu Erazmus+AkcjaKA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

  2.Wprowadzenie skuteczniejszego nauczania języków obcych poprzez nowoczesne innowacyjne metody edukacyjne.

  3.Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez dostosowanie form i treści pracy szkoły do europejskich standardów edukacyjnych.

  4.Rozwój współpracy europejskiej poprzez wzmocnienie działań międzynarodowych i nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów.

  Szkolenia i kursy w ramach projektu:

  1.Project management forcross-cultural exchange projects in Europe General English - Włochy

  2.Project-based learning forthe Teaching and learning of English and/ or other languages - Hiszpania

  3.Spice Up your Teaching Ideas-Language Teaching Methodology in Practice Today - Malta

  4. Advanced TFL and CLIL inPractice for Language Teachers - Irlandia

  5. The Best Digital Tools for Language Teachers -Włochy

  6. Job shadowig – Irlandia

  Organizacje partnerskie:

  -European TeacherTraining Institut

  -Europass TeacherAcademy

  - EuroMind Group –iDevelop Department

  - TrainingInstitute

  - Your International Training

   

  REALIZACJA PROJEKTU

  TYDZIEŃ Z POWEREM

  PODSUMOWANIE PROJEKTU

   

  LEARNING FROM THE PAST, DESIGNING OUR FUTURE

  „Learning from the past, designing our future”

  Ucząc sięz przeszłości, projektując naszą przyszłość.

  Zespół SzkółHotelarsko-Gastronomicznych uczestniczy w projekcie Erasmus plus „Learning fromthe past, designing our future”.

  We wrześniu tego roku gościliśmy grupę turecką w naszej szkole:

  https://www.facebook.com/people/Learning-from-the-...

  Przedprzyjazdem wszystkie kraje przygotowały prezentację o duchowym dziedzictwie wswoim kraju– prezentacja w szkole . Znalazły się tam dokumenty o folklorze,zwyczajach, wierzeniach, tradycji, żywieniu, muzyce, wiedzy i języku.Odbyły się zajęcia integracyjne, mające na celu zapoznanie się z kulturą Polskioraz integrację grupy. Ciekawym przedsięwzięciem były warsztaty kulinarne zudziałem obu państw. Uczniowie także uczestniczyli w różnych lekcjach, gdzie opowiadali o swoimprojekcie i kulturze.

  Naszewspólne dziedzictwo kulturowe leży w sercu europejskiego stylu życia, określakim jesteśmy i wzmacnia naszą przynależność do wspólnej europejskiej rodziny.Naszym celem jest zachęcić młodych ludzi do eksplorowania różnorodnegodziedzictwa kulturowego Europy, zarówno materialnego, duchowego i cyfrowegooraz zastanowić się nad jego znaczeniem i miejscem w naszym życiu. Pragniemy,by uczniowie stali się opiekunami istrażnikami naszego kulturowego dziedzictwa w przyszłości.

  Celemprojektu jest nauczyć młodych ludzi jak zrozumieć zainteresowanie i fascynację naturalnym i kulturowymdziedzictwem, zwłaszcza w Europie oraz jak to dziedzictwo kształtuje ichtożsamość i wartości, podkreślić znaczenie środowiska jako podstawowegopierwiastka w życiu, poszukiwaniawiedzy, wartości i docenienia, bycia świadomym niebezpieczeństwzagrażającym integralności tegośrodowiska, używanie otwartego, holistycznego, wieloprzedmiotowego podejścia dozajęć edukacyjnych, za pomocą lokalnych naturalnych i kulturalnych zasobów orazużywanie nowoczesnych metodycznych narzędzi umożliwią integrację nauczania iuczenia kompetencji człowieka XXI wieku w bardziej atrakcyjny i interesującysposób oraz kontakt z dziedzictwem naturalnym i kulturowym.

  Nasza grupa planuje wizytę w Turcji 22.04- 29.04.2023r. Niemożemy się doczekać!

  Zapraszamy do odwiedzenia strony ErasmusDays:

  https://www.erasmusdays.eu/event/discovering-our-c...

  https://culturalheritagepltr.wordpress.com/

   

  DOBRY KURS NA EDUKACJĘ

  „Pomorskie – dobry kurs na edukację.

  Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

  Udział ZSH-G w projekcie systemowym pn „Pomorskie – dobry kurs na edukację"

  Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „ Pomorskie – dobry kurs na edukację….”, który jest współfinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a realizowany przez Departament Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  Celem projektu jest;

  -podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie pomorskim,

  -wzmocnienie szkół zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego , w prowadzeniu działań dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów regionalnego i lokalnego rynku pracy,

  -wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez rozwój ich kompetencji ( kursy z języków obcych) oraz zwiększenie elastyczności i mobilności zawodowej (kursy kwalifikacyjne)

  - poprawa informacji między szkołami zawodowymi a pracodawcami w zakresie formowania i realizacji potrzeb

  - poszerzenie wiedzy szkół zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego o regionalnym i lokalnym rynku pracy.

  W ramach tego projektu realizowane są działania :

  - opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego i języka niemieckiego

  - opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z doradztwa zawodowego

  -organizowanie kursów dających kwalifikacje (np. kurs barmański)

  - organizacja wizyt u pracodawców , uczniów biorących udział w projekcie

  - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

  Zgodnie z założeniami projektu w 2012 r w naszej szkole zostały przeprowadzone działania:

  - rekrutacja uczniów zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji (nadal jest prowadzona)

  -przygotowanie wykazu doposażenia szkoły

  - odbyły się zajęcia dodatkowe z języków obcych w wymiarze 30 godzin: języka angielskiego (6 grup) i języka niemieckiego (1 grupa)

  - przygotowanie list uczniów chętnych do udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego

  W ramach projektu odbyły się :

  I.Kursy

  1 . Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

  2. Zajęcia z doradztwa zawodowego

  3. Kursy gastronomiczne : barmana , dietetyka , dekorowania potraw (carving)

  II.Wizyty studyjne u pracodawców

  2 -jednodniowe wyjazdy do Hotelu Mistral w Gniewinie i Zamku w Krokowej

  III. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

  Doposażenie do czerwca 2013

  1.

  Wózek kelnerski

  2

  2.

  Gofrownica

  1

  3.

  Grill elekryczny

  1

  4.

  Urządzenie do pakowania próżniowego

  1

  5.

  Komputer Dell Optiplex

  5

  6.

  Monitor Dell

  5

  7.

  Monitor Samsung

  5

  8.

  Projektor

  1

  9.

  Nootbook

  1

  10.

  Licencja Microsoft

  3

  Doposażenie do listopada 2013

  11.

  Sprzęt kuchenny

  Kuchenka mikrofalowa

  Krajalnica

  Wałki silikonowe

  1

  1

  2

  12.

  Sprzęt stołowy

  Sztućce stołowe i specjalne

  Termosy konferencyjne

  72

  2

  13.

  Programy Microsoft Office

  85

  Działania realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego

  Sprawozdanie z wyjazdów studyjnych

  W dniach 5 oraz 8 listopada 2013 roku odbyły się jednodniowe wyjazdy uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych do pracodawców. W ramach przygotowanego programu uczniowie poznali dwa obiekty noclegowe z województwa pomorskiego: nowoczesny i komfortowy czterogwiazdkowy Hotel Mistral Sport w Gniewinie wybrany przez reprezentację Hiszpanii podczas EURO 2012 oraz położony na wyspie kompleks pałacowo - zamkowy Hotel Zamek w Krokowej. Cele wyjazdu, którymi było poznanie struktury organizacyjnej zakładów hotelarskich, ich układu funkcjonalnego, zakresu świadczonych przez obiekty usług podstawowych i dodatkowych oraz zagospodarowanie terenu wokół hoteli, zostały w pełni zrealizowane. Uczniowie mieli także okazję poznać historię działalności obiektów oraz porozmawiać z panem Adamem Krupą – dyrektorem hotelu Mistral.

  Wyjazdy studyjne trwały każdorazowo 6 godzin, łącznie wzięło w nich udział 109 uczniów oraz 8 nauczycieli. Zarówno 5 jak i 8 listopada w wyjazdach wzięli udział uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum hotelarskiego oraz uczniowie klasy trzeciej Technikum Gastronomicznego.

  Sprawozdanie z wyjazdu na międzynarodowe targi turystyczne ITB w Berlinie

  W dniach 7-9.03.2014 uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych z Gdyni uczestniczyło wraz z opiekunami w wyjeździe na największe w Europie targi turystyczne ITB w Berlinie. Poza udziałem w targach celem było również poznanie niekonwencjonalnej bazy hotelarsko- turystycznej w stolicy Niemiec. W piątek 7 marca ok. godziny 9:00 grupa wyruszyła autokarem spod szkoły. Po przyjeździe do Berlina, ok. 17:30, uczniowie zostali zakwaterowani w pokojach. Następnie odbyły się warsztaty na których, uczniowie zapoznani zostali z projektem i zadaniami do wykonania.

  Drugi dzień pobytu w Berlinie przeznaczony był na wizytę na targach turystycznych, na których uczniowie zapoznali się z najnowszymi trendami obowiązującymi w hotelarstwie i turystyce. Aktywnie wzięli udział w prezentacjach walorów turystycznych prezentujących swoje stoiska regionów z całego świata. Mieli możliwość porozmawiania z organizatorami imprezy oraz porównania oferty Polski z ofertą zagraniczną. Następnie uczniowie zwiedzili centrum miasta poznając historię i największe zabytki, m. in. Reichstag, Bramę Brandenburską, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy oraz okolicę Potsdamer Platz.

  Ostatni dzień przewidziany został na zwiedzanie niekonwencjonalnej bazy hotelowej miasta. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia hotelu Arte Luise oraz porozmawiania z pracownikami recepcji hotelowej. Dowiedzieli się jak wygląda ich praca oraz poznali zasady funkcjonowania obiektu. Ponadto uczniowie zobaczyli obiekt Propeller Island City Lodge oraz hotele Adlon i Ritz. Po zwiedzaniu grupa udała się w drogę powrotną do Gdyni

  Działania realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego

  Sprawozdanie z wyjazdu do Poznania - wycieczki studyjnej w ramach projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy.

  W dniach 29-30 kwietnia 2014 uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni wraz z nauczycielami (mgr Ewą Domrazek – kierownikiem wycieczki, mgr inż. Iwoną Gunią i mgr inż. Beatą Chwyć) uczestniczyli w wyjeździe na wycieczkę studyjną, której celem było - poznanie technik obsługi gościa w niekonwencjonalnej bazie turystycznej Poznania

  Liczba uczestników: 50 osób

  We wtorek, 29 kwietnia 2014 o godzinie 7:00 grupa wyruszyła autokarem spod szkoły. Po prrzyjeździe do Poznania około godziny 14:00 grupa zwiedzała Hotel***** Blow Up Hall idea 50 50 by Grażyna Kulczyk (hotel inspirowany filmem Michelangelo Antonioniego – Powiększenie).

  Po obiedzie około 15:00 -zwiedzanie Hotelu*** „For Za” urządzonego w XIX – wiecznym schronie, następnie zwiedzanie Hotelu Kolegiacki*****,

  Wyjazd z Poznania do Puszczykowa ok. godz.19.00, uczniowie zostali zakwaterowani w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym, gdzie przewidziano nocleg i kolację – o godzinie 19:30.

  Po kolacji grupa autokarem udała się na Rynek poznański, gdzie uczniowie zwiedzali Stary Rynek z renesansowym ratuszem i okoliczne uliczki. Po dwóch godzinach grupa powróciła do miejsca noclegu.

  Drugiego dnia po śniadaniu o godzinie 8:00 grupa wyruszyła do Poznania – gdzie uczniowie zapoznali się z Kompleksem Sportowo – Rekreacyjnego nad jeziorem Malta.

  W międzyczasie (poza programem) uczniowie zwiedzili Ostrów Tumski, gdzie mieli okazję ujrzeć prawdopodobne groby monarsze: księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego.

  Potem uczniowie zwiedzali Hotel**** IBB Andersia od godz. 14:00, gdzie mieli możliwość zobaczyć nie tylko pokoje hotelowe, ale i część gastronomiczną :kuchnię, salę restauracyjną, bar).

  Po godzinie 15:00 wyruszono z Poznania w stronę Gdyni – zatrzymując się w Biskupinie na obiedzie.

  Do Gdyni dojechano o godzinie 22:00

   

  „NETWORK OF EUROPEAN BLUE SCHOOLS”.

  W mijającym roku szkolnym 21 osób z klasy 3TGb brało udział w projekcie Komisji Europejskiej „Network of European Blue Schools”. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o Morzu Bałtyckim i żyjących w nim organizmach wsród społeczności naszego miasta. Uczestnicy projektu przeszli fazę zdobywania wiedzy, a następnie podzielili się tą wiedzą z przedszkolakami. Cztery grupy projektowe przygotowały zajęcia dla wychowanków przedszkola nr 11 w Gdyni. Dzieciaki mogły pogłaskać żywe ryby, zdobyć informacje o ich budowie, nauczyły się również rozpoznawać małże bałtyckie. Podczas trwania projektu nawiązaliśmy współpracę z Morskim Instytutem Rybackim, z Akwarium Gdyńskim oraz rybakami prowadzącymi połowy ryb w Mechelinkach. Przedszkolaki były bardzo zadowolone z dnia spędzonego z uczniami naszej szkoły. Nagrodą dla wszystkich biorących udział w projekcie jest certyfikat Komisji Europejskiej nadający naszej szkole statut „Niebieskiej Szkoły”. Jesteśmy pierwsi w Polsce! Gratulacje dla 3TGb, która wykazała się zarówno wiedzą jak i umiejętnością pracy z dziećmi. Opiekun projektu, Ewa Rudzka

  Dane kontaktowe

  Zespół Szkół
  Hotelarsko-Gastronomicznych
  w Gdyni

  ul. Morska 77

  81-222 Gdynia

  tel.: (58) 620 12 89

  tel.: (58) 620 52 07

  mail: sekretariat@zshg.pl

  sekretariat@zshg.edu.gdynia.pl

  Mapa