ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW - TECHNIKUM HOTELARSKIE 2020/2021

1 PTHa

1 PTOT

2 PTHa

2 PTHb

2 THa brak wykazu od wychowawcy klasy

2 PTOTa

2 PTOTb

2 TOTa

2 TOTb

3 THa

3 THb

3 TOT

4 THa

4 THb

4 TOT

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW - TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 2020/2021

1 PTGa

1 PTGb

2 PTGa

2 PTGb

2 TGa

2 TGb

3 TGa

3 TGb

4 TGa

4 TGb brak wykazu od wychowawcy klasy

4 TGc


ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 2020/2021

1 PBK

2 PBK

2 BK

3 BK